قوانین جشنواره


  • معیارهای اصلی ارزیابی در این دوره‌ از جشنواره، کیفیت آثار هنری، رزومۀ کارگردان و گروه نمایشی و از همه مهم‌تر تولیدات جدید خواهند بود.
  • دریافت کد رهگیری هنگام ثبت اثردر سایت الزامی است.
  • متقاضیان بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و بخش دوم بین الملل (پیاده روی اربعین) تنها در یکی از این دو بخش امکان شرکت دارند.
  • در هر مرحله از جشنواره، اگر ویژگی‌های یک اثر با شرایط و مقررات بخش‌ مربوطه مغایرت داشته باشد از گردونۀ جشنواره کنار گذاشته خواهد شد.
  • هزینه ایاب و ذهاب گروه های نمایشی جزئی از کمک هزینه تولید آثار است و هزینه جداگانه ای برای این بخش در نظر گرفته نمی‌شود.
  • دبیرخانۀ جشنواره در برنامه‌ریزی جدول اجراها، متعهد به چینش جدول بر مبنای حضور بازیگران در حداکثر دو نمایش خواهد بود و مسئولیتی در برابر حضور بازیگران در بیش از دو نمایش نخواهد داشت.

جوایز جشنواره