فراخوان بخش تئاتر خیابانی و محیطی

جشنوارۀ تئاتر مقاومت، از گروه‌های فعال نمایش خیابانی کشور برای حضور در بخش نمایش خیابانی دعوت به عمل می‌آورد. شرایط شرکت در بخش خیابانی:هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر سه …