مرکز چند رسانه ای - تصاویر - نشست خبری و همایش ها - نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

عکاس : محمدحسین موحدی نژاد منبع : تسنیم

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:40

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

1 آبان 1396 16:39

نمایش با جزئیات نمایش سریع

 نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان

نشست خبری تئاتر کودک و نوجوان