مرکز چند رسانه ای - تصاویر - نشست خبری و همایش ها - نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

عکس : آریا درفش رزم

16 مهر 1397 15:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

16 مهر 1397 15:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

نشست خبری سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس