مرکز چند رسانه ای - تصاویر - نشست خبری و همایش ها - افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

مراسم افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری ،شهرام کرمی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی و جمعی از اهالی خانه تئاتر برگزار شد.عکس:کاوه کرمی

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:22

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

14 اردیبهشت 1397 01:21

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر

افتتاح ساختمان جدید خانه تئاتر