مرکز چند رسانه ای - تصاویر - نشست خبری و همایش ها - بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو و رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

7 دی 1396 16:43

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:43

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو

7 دی 1396 16:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

بازگشایی تماشاخانه سرو

بازگشایی تماشاخانه سرو