مرکز چند رسانه ای - تصاویر - نشست خبری و همایش ها - نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

6 آذر 1396 19:03

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان

نشست رسانه ای تئاتر کودک و نوجوان