مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

نویسنده و کارگردان : بهنام کاوه گویی - مکان اجرا : میزان ولیعصر - عکس : ناصرجعفری

16 آذر 1397 12:20

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:20

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:20

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:20

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:20

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:17

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ارتباط ۹۷-۶۱ (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)