مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

کارگردان : هیام احمدی - مکان اجرا : میدان ولیعصر -عکس : ناصر جعفری

16 آذر 1397 12:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:07

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 12:05

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

آکا (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)