مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

کارگردان : حسین عالم بخش - مکان اجرا : فرهنگسرای گلستان - عکس : داود قهردار

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:55

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:53

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

دهکده هاپوخان (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)