مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

کارگردان : ناصرولایی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت) - عکس : داود قهردار

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:41

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:38

نمایش با جزئیات نمایش سریع

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

خوخان ناغیلی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)