مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

کارگردان : علی سنا میری ، عبدالحسین بناری -( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت) - عکس : داود قهردار

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 11:16

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

16 آذر 1397 10:52

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

جنگ بازی ( نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)