مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

کارگردان : لقمان بحرانی - مکان اجرا : تالارحافظ - زمان : ۷ آذر - عکس : مهدی آزادبخت

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 11:00

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:57

نمایش با جزئیات نمایش سریع

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

رمان سمپاشی (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)