نویسنده: علی شمس و نرگس صابری - کارگردان: مصطفی جعفری خوزانی و نرگس صابری - اجرا : تالار سایه تئاتر شهر - عکس : مهدی آزادبخت

14 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:18

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام

14 آذر 1397 10:15

نمایش با جزئیات نمایش سریع

دل آرام نا آرام

دل آرام نا آرام