مرکز چند رسانه ای - تصاویر - اجرای نمایش ها - ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

نویسنده و کارگردان: مختار محمدی - اجرا : محوطه باز تئاترشهر - عکس : مهدی آزادبخت

14 آذر 1397 10:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:08

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

ضیافت به سبک کاخ سفید (نمایش های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت)

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

14 آذر 1397 10:04

نمایش با جزئیات نمایش سریع

ضیافت به سبک کاخ سفید   نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی

ضیافت به سبک کاخ سفید نویسنده و کاردگردان: مختار محمدی