مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان این روزها با شور و استقبال مخاطبان در شهر مرزی مریوان در حال برگزاری است .عکس ها : امیر جمال پور و ستاد خبری جشنواره

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

25 شهریور 1396 16:49

نمایش با جزئیات نمایش سریع

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان