مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-2

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تالار وحدت برگزار شد.عکس:کاوه کرمی

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:56

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

17 شهریور 1396 11:54

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی و سنتی -2