مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در محوطه تالار وحدت برگزار شد.عکس:کاوه کرمی

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:47

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

17 شهریور 1396 11:45

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1

اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی وسنتی-1