مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:24

نمایش با جزئیات نمایش سریع

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

افتتاحیه شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت