مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:19

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:14

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:14

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:14

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

13 آذر 1397 10:14

نمایش با جزئیات نمایش سریع

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت

آماده سازی فضای سالن های شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت