مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی هنرهای نمایشی جیگی جیگی با حضور شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی در تماشاخانه سنگلج برگزار شد.عکس الناز حجارزاده

14 اردیبهشت 1397 01:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

14 اردیبهشت 1397 01:27

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی

نخستین جشنواره بین المللی جیگی جیگی