مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر در تالار وحدت برگزار شد.عکس:کاوه کرمی

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:51

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

5 اسفند 1396 03:48

نمایش با جزئیات نمایش سریع

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر

اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر بین المللی فجر