نمایش خیابانی   ارتباط ۹۷،۶۱

نمایش خیابانی ارتباط ۹۷،۶۱

نویسنده وکارگردان : بهنام کاوه

نمایش خیابانی ارتباط ۹۷،۶۱

نویسنده وکارگردان : بهنام کاوه 

موسیقی: ایمان بازفت ، سهراب منصوری 

شهرستان آبادان 

مدت ۲۰ دقیقه

نظرات خوانندگان